Εγγραφή στο NEWSLETTER

Για την αποστολή ενημερωτικού email, κάντε εγγραφή στο πεδίο κάτω δεξιά. Στη συνέχεια θα σας έρθει ένα email όπου θα πρέπει να κάνετε αποδοχή. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε ακόμη πιο άμεση ενημέρωση.

Τρίτη, 17 Οκτωβρίου 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 1ου Π.Τ.

Κάντε κλικ εδώ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του 1ου Π.Τ. Αττικής και Νήσων του Αιγαίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ενεργώντας στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 1§2, 8§1 και 17§3 του Νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132/2004), όπως ισχύουν σήμερα, αποφασίζει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του 1ου Π.Τ. της ΕΝΕ στις 2 Νοεμβρίου 2017.

Διευκρινίζεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται με αίτηση που κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών αυτοπροσώπως ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου. Σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι νοσηλευτές έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.

Κάθε νοσηλευτής θα μπορεί να ενημερωθεί για το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζει δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, πληκτρολογώντας τον αριθμό μητρώου του σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας της ΕΝΕ.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16§2 του Νόμου 3252/2004 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΕΝΕ.