Εγγραφή στο NEWSLETTER

Για την αποστολή ενημερωτικού email, κάντε εγγραφή στο πεδίο κάτω δεξιά. Στη συνέχεια θα σας έρθει ένα email όπου θα πρέπει να κάνετε αποδοχή. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε ακόμη πιο άμεση ενημέρωση.

Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΤα Περιφερειακά Συμβούλια της ΕΝΕ, ενεργώντας στο πλαίσιο των διατάξεων του Νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132/2004), όπως ισχύουν σήμερα, αποφασίζουν την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών των Περιφερειακών Συμβουλίων, των Εξελεγκτικών Επιτροπών και των Αντιπροσώπων της ΕΝΕ στις 2 και 3 Νοεμβρίου 2017.

Τις προκηρύξεις εκάστου Περιφερειακού Τμήματος μπορείτε να τις δείτε αναρτημένες στην ιστοσελίδα μας.

Οι λοιπές πληροφορίες όπως περιγράφονται από την κείμενη νομοθεσία, θα ανακοινωθούν με ημερολογιακή σειρά, προκειμένου όλα τα μέλη της ΕΝΕ να ενημερωθούν εγκαίρως για το σύνολο της διαδικασίας.

Η συμμετοχή όλων των Νοσηλευτών θεωρείται απαραίτητη.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 1ου Π.Τ.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο του 1ου Π.Τ. Αττικής και Νήσων του Αιγαίου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ), ενεργώντας στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 1§2, 8§1 και 17§3 του Νόμου 3252/2004 (ΦΕΚ Α΄ 132/2004), όπως ισχύουν σήμερα, αποφασίζει την διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του 1ου Π.Τ. της ΕΝΕ στις 2 Νοεμβρίου 2017.

Διευκρινίζεται, ότι η υποβολή υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται με αίτηση που κατατίθεται δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την διεξαγωγή των εκλογών αυτοπροσώπως ή δια ειδικώς προς τούτο εξουσιοδοτημένου προσώπου. Σε κάθε περίπτωση μη αυτοπρόσωπης υποβολής της αίτησης, αυτή πρέπει να φέρει θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι έχουν όσοι νοσηλευτές έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα με την πειθαρχική ποινή της προσωρινής ή οριστικής διαγραφής.

Κάθε νοσηλευτής θα μπορεί να ενημερωθεί για το εκλογικό τμήμα όπου ψηφίζει δέκα (10) ημέρες προ των εκλογών, πληκτρολογώντας τον αριθμό μητρώου του σε ειδικό χώρο της ιστοσελίδας της ΕΝΕ.

Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16§2 του Νόμου 3252/2004 η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική για όλα τα μέλη της ΕΝΕ.