Εγγραφή στο NEWSLETTER

Για την αποστολή ενημερωτικού email, κάντε εγγραφή στο πεδίο κάτω δεξιά. Στη συνέχεια θα σας έρθει ένα email όπου θα πρέπει να κάνετε αποδοχή. Με αυτό τον τρόπο θα έχετε τη δυνατότητα να έχετε ακόμη πιο άμεση ενημέρωση.

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΝΩΣΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

κάντε κλικ εδώ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3393364-5, 210 3393339,
210 3393373, 210 3393375
Fax : 210 3393389 Αθήνα,

11 Ιανουαρίου 2007

Αριθμ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.48/30/οικ.1081

Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο


ΠΡΟΣ :
Όπως ο πίνακας αποδεκτών

Θέμα: Η απόδειξη γνώσης χειρισμού Η/Υ ως προϋπόθεση για τη μετάταξη υπαλλήλων

Σε συνέχεια της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ42/27/οικ.9009/9.5.2005 Εγκυκλίου μας και με αφορμή ερωτήματα, τα οποία έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας και αφορούν στην προϋπόθεση γνώσης Η/Υ για τις μετατάξεις προσωπικού σας διευκρινίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις του «προσοντολογίου» (Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α΄/5.3.2001, όπως αυτό ισχύει) η γνώση χειρισμού Η/Υ ορίζεται ως ειδικό πρόσθετο προσόν διορισμού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, για όλες τις ειδικότητες κλάδων κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) καθώς και για τον κλάδο ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων και καθορίζεται ο τρόπος απόδειξής της.

Το «προσοντολόγιο», το οποίο καθορίζει και τα πρόσθετα προσόντα διορισμού σε θέσεις φορέων του δημοσίου τομέα, ισχύει κατ’ αρχήν και για τις μετατάξεις καθόσον η μετάταξη κατά πάγια νομολογία του ΣτΕ (ΣΕ 1886/1966, 1396/1965, 1106/1962) λογίζεται ως οιονεί διορισμός.

Ωστόσο, σχετικά με την απόδειξη του πρόσθετου προσόντος της γνώσης χειρισμού Η/Υ κατά τις μετατάξεις πρέπει να διευκρινισθούν τα ακόλουθα:

Α) Η υποχρέωση απόδειξης της γνώσης χειρισμού Η/Υ με πιστοποιητικό από αυτά που προβλέπονται στις πάγιες διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26 του Π.Δ. 50/2001, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 44/2005 (ΦΕΚ 63/Α΄) και ισχύει σήμερα, δεν αφορά στους υποψηφίους προς μετάταξη υπαλλήλους που, κατά το διορισμό τους, η γνώση αυτή αποτελούσε πρόσθετο ειδικό προσόν και για την απόδειξή του είχε προσκομισθεί οποιοδήποτε αποδεικτικό (ακόμη και υπεύθυνη δήλωση γνώσης Η/Υ), το οποίο προβλεπόταν από τις οικείες διατάξεις, όπως αυτές ίσχυαν κατά το χρόνο του διορισμού τους.

Β) Για υπαλλήλους που υπηρετούν ήδη σε κλάδο οποιασδήποτε κατηγορίας (ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ) και ζητούν τη μετάταξή τους σε άλλο κλάδο της ίδιας κατηγορίας του αυτού φορέα, εφόσον κατά το διορισμό τους δεν απαιτείτο η γνώση χειρισμού Η/Υ, αυτή δε μπορεί να αποτελέσει σήμερα τυπική προϋπόθεση μετάταξής τους, αλλά μόνο ουσιαστικό προσόν, την ανάγκη του οποίου εκτιμά το υπηρεσιακό συμβούλιο της υπηρεσίας σε κλάδο της οποίας ζητείται να γίνει η μετάταξη. Το υπηρεσιακό συμβούλιο της οικείας υπηρεσίας θα εκτιμήσει αν θα απαιτήσει για τη μετάταξη τη γνώση χειρισμού Η/Υ ως ουσιαστικού προσόντος (ανεξάρτητα από τον τρόπο απόδειξής της) στο πλαίσιο της εκτίμησής του για την ουσιαστική καταλληλότητα του προς μετάταξη υπαλλήλου.

Γ) Το ίδιο ισχύει και για μετατάξεις από κλάδο μιας κατηγορίας σε κλάδο ίδιας κατηγορίας διαφορετικού φορέα. Οι μετατάξεις αυτές γίνονται κατά κανόνα βάσει ειδικών διατάξεων σε περιπτώσεις κατάργησης ή συγχώνευσης φορέων ή μετατροπής της νομικής μορφής του φορέα ή για ειδικούς λόγους (π.χ. ενίσχυση υπηρεσιών παραμεθορίων περιοχών). Είναι αυτονόητο ότι η απαίτηση γνώσης χειρισμού Η/Υ ως τυπικής προϋπόθεσης μετάταξης στις ανωτέρω περιπτώσεις θα ακύρωνε στην ουσία την εφαρμογή των ειδικών διατάξεων και το σκοπό στον οποίο αυτές απέβλεπαν (π.χ. μετάταξη προσωπικού από καταργούμενο φορέα σε υπουργεία ή νπδδ ή ΟΤΑ, κλπ).Ο Γενικός Γραμματέας

Β. Ανδρονόπουλος


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Όλα τα Υπουργεία
Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού
2. Όλες τις Γενικές και Ειδικές Γραμματείες
Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού
3. Όλες τις Ανεξάρτητες Αρχές
Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού
4. Όλες τις Περιφέρειες Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού
5. Όλες τις Ν.Α.
Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού
6. ΥΠΕΣΔΔΑ
Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ

ΚΟΙΝ:
1. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
2. Π.Ο.Ε. Ο.Τ.Α

Εσωτερική Διανομή :
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ.κ. Υφυπουργών
3. Γραφείο κ.κ. Γενικών Γραμματέων
4. Γραφεία κ.κ. Γενικών Διευθυντών
5. Γραφεία κ.κ. Διευθυντών
6. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων
7. glazarakos@syzefxis.gov.gr
8. pressoffice2@ypes.gr